Top

Zekerheid en kwaliteit – Accountancy

Home / Accountancy / Informatie over Accountancy

Jaarrekening incl samenstellingsverklaring

Samenstellingsverklaring bij de jaarrekening van een accountant: wat heb je eraan?

Een jaarrekening opgesteld door een accountant geeft meer zekerheid dat de cijfers juist en volledig zijn weergegeven. Een accountant is aangesloten bij een beroepsvereniging die controleert of de accountant aan de kwaliteitseisen voldoet. Ook moet een accountant elk jaar verplicht studeren zodat de kennis op peil blijft. Niet iedereen mag zich accountant noemen. Een accountant moet de studie accountancy gevolgd hebben en de praktijkexamens hebben gehaald. Dit zorgt ervoor dat je met zekerheid van je cijfers uit kunt gaan. Iedereen mag een samenstellingsverklaring geven. In de samenstellingsverklaring van een staat vermeld dat de accountant zich heeft gehouden aan de voorgeschreven kwaliteitsregels.

Waar let een accountant extra op?

Een rapport opgemaakt door een accountant bevat meer informatie dan de wettelijke verplichte jaarrekening. Bijvoorbeeld bij deelnemingen let een accountant extra op de waardering van die deelnemingen en vermeldt dit in de jaarrekening. Ook staat er in de accountantsjaarrekening informatie over liquide middelen die niet vrij ter beschikking staan of wordt vermeld door de accountant wanneer er leningen achtergesteld zijn. Schulden aan de aandeelhouders of directie worden uitgebreider toegelicht in de jaarrekening die een accountant heeft gemaakt. Zo hebben mede-aandeelhouders en bank, naast zekerheid, ook meer informatie uit een jaarrekening die gemaakt is door een accountant.

Is een accountant verplicht in het MKB?

Doorgaans is een MKB-bedrijf niet verplicht om een accountantsverklaring bij de jaarrekening te hebben. Dit ligt aan de grootte van je bedrijf. Als je niet verplicht bent om een accountant in de arm te nemen dan kun je volstaan met een wettelijk verplichte jaarrekening. De wettelijk verplichte jaarrekening heeft minder diepgaande kwaliteitseisen dan een accountantsjaarrekening.
Als je door een accountant de jaarrekening laat opmaken is de accountant wel verplicht om een samenstellingsverklaring van een accountant bij de jaarrekening te geven.

Wanneer is een verklaring van een accountant bij de jaarrekening wenselijk?
 • Als er meerdere aandeelhouders zijn, dan wordt vaak door de verschillende aandeelhouders een verklaring van een accountant gevraagd, zodat zij meer zekerheid hebben over de jaarcijfers.
 • Bij een financiering vraagt de bank nog wel eens om een verklaring van een accountant bij de jaarrekening, zodat de bank meer zekerheid heeft over de juistheid van de jaarcijfers.
 • Als meerdere B.V´s geconsolideerd moeten worden is het doorgaans beter om dit door een accountant te laten doen. Onder administrateurs vinden vaak fouten plaats bij consolidatie. Er zijn administrateurs die dit goed kunnen, maar met een accountant heb je zekerheid dat de consolidatie goed gebeurt.
 • Als je verplicht bent om regelmatig een accountantsverklaring aan te leveren bij bijvoorbeeld een subsidie, inleenaansprakelijkheid of vanuit een beroepsorganisatie. Dan is de accountantsverklaring een stuk goedkoper als je al de administratie en de jaarrekening door de accountant laat doen.
 • Tip: soms staat er in de oprichtingsstatuten van een MKB bedrijf dat er een accountantsverklaring moet zijn bij de jaarrekening. Als dat niet nodig is, dan kun je bij de notaris de statuten laten wijzigen, dat is goedkoper dan elk jaar een accountantsverklaring te laten maken.
Kost een samenstellingsverklaring van een accountant bij de jaarrekening extra?

Ja, omdat een accountant verplicht is om aan de kwaliteitseisen voor accountants te houden, moet hij meer werk doen dan voor een gewone wettelijke jaarrekening verplicht is. Ook moet de accountant zorgen dat hij meer informatie in de jaarrekening zet dan in de wettelijk verplichte jaarrekening. Bij oamkb heb je al een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening van een accountant vanaf 495,- euro.

Accountant versus Boekhouder

Waar houdt de kennis van de boekhouder op?

Een boekhouder kan een groot deel van het MKB bedienen. Wanneer je een eenmanszaak hebt dan volstaat doorgaans een boekhouder of administrateur. Wanneer je een B.V. hebt met meerdere aandeelhouders of meerdere B.V.´s, deelnemingen of andere complexere zaken, dan kun je beter een accountant de jaarrekening laten opmaken. Er zijn boekhouders en administrateurs die ook dit werk heel goed kunnen, alleen je weet het niet zeker omdat je zelf als MKB-ondernemer geen accountant of boekhouder bent. Een accountant geeft je zekerheid dat je cijfers juist zijn.

Waar begint de extra kennis van een accountant?

Bij o.a. :

 • meerdere B.V.´s
 • meerdere aandeelhouders
 • een MKB-bedrijf waar een commerciële waardering op de balans moet komen
 • diverse rekening-courant verhoudingen tussen aandeelhouders en B.V.´s
 • deelnemingen
 • een verplichting door een beroepsorganisatie zoals die voor bewindvoerders
 • een Stichting Administratie Kantoor (STAK)
 • een prognose verklaring voor een aanvraag van een financiering
 • buitenlandse vennootschappen
 • bij een moederorganisatie die een verklaring van een accountant bij de jaarrekening wil zien.

Dit zijn voorbeelden van complexere zaken in de jaarrekening die je beter door een accountant kan laten opmaken.

New call-to-action

Due Diligence

Waar moet je op letten bij de aankoop van een onderneming?

Bij de aankoop van een onderneming wordt een intentieovereenkomst opgemaakt. Hierin staat dat een ontbindende voorwaarde is dat de due diligence tot de voorgespiegelde uitkomsten leiden. De koper heeft een verplichting tot onderzoek om gedegen onderzoek te doen voor de aankoop. Dit om achteraf problemen te voorkomen. Wanneer de due diligence risico´s aan het licht brengt zal de koper hiervoor garanties willen opnemen in de koopovereenkomst of de prijs hierdoor willen aanpassen.

Waar moet je op letten bij verkoop van een onderneming?

Bij verkoop van je MKB-bedrijf gaat het om vertrouwen. Je zal dus open moeten zijn over de stand van zaken in je bedrijf. Wanneer je dat niet doet, komt dit later altijd uit en leidt dit tot problemen achteraf zowel voor de koper als voor de verkoper. Je zorgt ervoor dat de koper een due diligence onderzoek laat doen door een accountant en geeft de accountant openheid. Wanneer later een probleem blijkt dat niet bekend was voor de verkoop, kan jou als verkoper dat niet verweten worden. Hierdoor heb je rust en zekerheid na de verkoop van je onderneming.

Wat doet een accountant voor je bij aan- of verkoop van een onderneming?

Een accountant doet een boekenonderzoek of een bedrijfsonderzoek bij de aan te kopen onderneming. Een accountant brengt de risico’s en kansen van de over te nemen onderneming in kaart. Een due diligence-onderzoek richt zich op financiële, fiscale, juridische en commerciële facetten, maar ook indien van toepassing op milieu, intellectuele eigendom, personeelsbeleid of de stand van de automatisering. Een accountant voert geen onderhandelingen, dat doet doorgaans een bedrijfsadviseur. De koper en verkoper gaan meestal niet alleen uit van de financiële cijfers, er spelen ook andere beweegredenen mee om een bedrijf te kopen. In ieder geval is het financiële deel duidelijk door het due diligence onderzoek van een accountant, zodat er geen lijken uit de kast komen.
Als je de verkopende partij bent geeft een due diligence door de koper laten doen door een accountant, jou ook zekerheid dat je niet achteraf problemen krijgt over de verkoop van je bedrijf.

Andere accountantsverklaringen

Subsidieverklaring

Er zijn veel soorten subsidieverklaringen met veel verschillende protocollen. De hoogte en zwaarte van de subsidieverklaring verschilt erg. De opbouw van het dossier neemt voor de accountant veel tijd in beslag. Daarom is de eerste keer dat een accountant een specifieke subsidieverklaring maakt, de duurste. Hierna weet het bedrijf wat de accountant precies nodig heeft en kunnen de kosten omlaag. De kosten variëren van 1.000,- tot circa 6.000,- per verklaring.

Tip: maak met de accountant een afspraak over 3 jaren, dan worden de kosten van het eerste jaar verdeeld over 3 jaar.

Prognose verklaring

Een prognose verklaring wordt nog wel eens door de bank gevraagd of een andere financierder bij een financieringsaanvraag. Wanneer de financieringsaanvraag mede door een accountant is opgesteld kunnen de kosten van een prognose verklaring beperkt blijven omdat de accountant al de financieringsaanvraag goed heeft onderzocht.
Wanneer de accountant de financieringsaanvraag niet mee heeft opgesteld, dan zijn de kosten vanaf 495,-. Dit is ook afhankelijk van de aangeleverde onderbouwing van de prognose. De financierder vraagt om zekerheid bij de prognose door een accountantsverklaring te vragen. De accountant onderzoekt of de prognose gedegen is onderbouwd en niet op lucht. Voor jezelf is het ook goed om een objectief persoon je investering en bijbehorende financieringsaanvraag te laten onderzoeken.

Tip: er zijn ook banken die niet om een accountantsverklaring vragen bij een prognose, wanneer je zelf vindt dat er al voldoende zekerheid is over de prognose, dan kun je ook een andere bank proberen.

SGR-verklaring

Alle aan SGR/SGRZ deelnemende bedrijven die boven de jaarlijkse vastgestelde omzetgrens komen moeten bij de jaarrekening een verklaring worden verstrekt. Bij een omzet onder de 1 mln is alleen een samenstellingsverklaring benodigd. Bij een omzet boven 1 mln wordt een beoordelingsverklaring door een accountant gevraagd. Een samenstellingsverklaring van een accountant is goedkoper als de administratie al door de accountant wordt gedaan. De accountantsverklaring kost dan vanaf 800,- euro.

Assurancerapport inleners

Wanneer je gedetacheerd bent bij een bedrijf of werkt in een doorlopende opdracht voor een ander bedrijf, wil je opdrachtgever zekerheid over de afgedragen BTW en loon- en inkomstenbelasting. Via de Wet Ketenaansprakelijkheid is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de af te dragen belastingen als de onderaannemer dit niet doet. In de bouw wordt daarom door een onderaannemer ook een g-rekening gebruikt waar de belastingen op gereserveerd worden. De aansprakelijkheid van de opdrachtgever is ingesteld om misbruik te voorkomen. Een assurancerapport van een accountant geeft een opdrachtgever ook zekerheid dat is gecontroleerd of de belastingen zijn afgedragen. De opdrachtgever stelt dit dan verplicht aan de opdrachtnemer en betaalt pas uit als de accountantsverklaring is geleverd.
Wanneer de administratie ook door de accountant wordt gedaan, heb je al een accountantsverklaring vanaf 150,- euro. De eerste verklaring is vaak iets duurder omdat dan het dossier op orde moet worden gebracht. Hierna weet je wat de accountant nodig heeft en kan de accountant sneller werken en hoeft dit daarom maar 150,- euro te kosten.

NIWO-verklaring

Voor transportondernemers is het verplicht om een vergunning aan te vragen en om 1x in de 5 jaar een NIWO-verklaring aan te leveren. Bij de vergunning gaat het erom dat de accountant verklaart dat je voldoende financiële draagkracht hebt. Een administrateur die is aangesloten bij de NOAB of een belastingadviseur die is aangesloten bij de RB, mogen ook NIWO-verklaringen afgeven. Meestal vragen deze er toch een accountant bij omdat ze geen ervaring hebben met NIWO-verklaringen. Een vergunning aanvragen verschilt per bedrijf. Als de administratie ook door de accountant wordt gedaan heb je al een de doorlopende NIWO-verklaring vanaf 250,- euro. Wanneer de administratie niet door de accountant wordt gedaan, is het duurder omdat dan het dossier op orde moet worden gebracht. De kosten zijn dan circa 500,- euro.

Verklaring bewindvoerders

Omdat er veel kaf onder het koren was onder bewindvoerders is een vergunning en een jaarlijkse rapportage door een accountant verplicht gesteld. De accountant rapporteert o.a. of dossiers goed worden bijgehouden en of de financiële situatie van de bewindvoerder voldoet aan de eisen. Een bewindvoerder die zelf geld tekort heeft wordt niet in staat geacht om goed met het geld van zijn klanten om te gaan.
Omdat de accountant ook de dossiers moet nakijken zijn de kosten van een verklaring verschillend, bijvoorbeeld:

 • voor starters 500,- euro
 • bij 175 dossiers 1.750,- euro

Wanneer de accountant ook de administratie voor je doet dan zijn de kosten van een samenstellingsverklaring 495,- euro.

Financiële productieverantwoording (WMO en Jeugdwet)

Deze accountantsverklaring is verplicht productieverantwoording als de zorgaanbieder boven de jaarlijks vastgestelde omzet (2019: 125.000,- euro) komt. De accountant waarmerkt de productieverantwoording met een handtekening en voegt een getekende controleverklaring toe. De accountant volgt hierbij het Algemeen Accountantsprotocol Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet per jaar en het format Model Productieverantwoording (Wmo/Jeugd). Afhankelijk van de grootte van de zorgaanbieder en de kwaliteit van de aangeleverde productieverantwoording, variëren de kosten van een accountantsverklaring tussen de 1.500,- en 2.250,- euro.

Onze diensten

24/7 inzicht in je administratie tegen een vaste maandprijs inclusief persoonlijk contact en alle belastingaangiften.

Naar Online administratie

Alle belastingvoordelen voor ondernemers, je benut alle mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving met onze belastingadviseurs.

Naar Belastingadvies

Zekerheid bij je jaarrekening afgegeven door een accountant. Alle accountantsverklaringen: subsidieverklaring, due diligence, prognose verklaring enz.

Naar Accountancy

Specialisten in jouw branche (horeca, zorg, automotive, retail enz) en voor financieringsaanvragen, HR, reorganisatie, fusie en overname.

Naar Bedrijfsadvies

In 7 stappen naar een beter bedrijf: ervaren bedrijfscoaches zorgen met jou voor meer winst, meer groei in je bedrijf en meer rust voor jou.

Naar Bedrijfscoaching

Kosteloos adviesgesprek aanvragen

Bij oamkb staan we elke dag voor je klaar. Ook jou helpen we graag verder met je MKB administratie èn je onderneming, dus stel gerust je vraag aan ons!

Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

T. 085 – 30 30 794
E. info@oamkb.nl

Kosteloos adviesgesprek aanvragen